Forbehold

HÅNDVÆRKSRÅDETS OG VVS-BRANCHENSSTANDARD FORBEHOLD m.v. *)

Anmeldt til Konkurrencerådet – Standardforbehold godkendt af Bygge- og Boligstyrelsen

Aftalegrundlaget
1. For tilbuddet gælder “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB92)”. Eventuelle fravigelser til AB92 gælder kun, såfremt fravigelsen klart angiver, hvilken bestemmelse i AB92 fravigelsen vedrører og kun i det omfang, fravigelsen er i overensstemmelse med §6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid (AB92, §, stk. 1 og 3).

2. Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning er indeholdt i tilbuddet. Alle merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden herudover betales som ekstraarbejder (AB92, §3, stk. 4).

Sikkerhedsstillelse
3. Sikkerhedsstillelsen over for tilbudsgiver skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse (AB92, §7, stk. 1).

Forsikring
4. Det forudsættes at tilbudsgiver og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring (AB92, §8, stk. 1 og 2).

Udførelse
5. Stikledninger for afløb og el, gas, vand, varme m.v. forudsættes ved byggearbejder ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet for den konkrete entreprise (AB92, §10, stk. 2).

6. Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber er kun gældende i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for tilbudsgiveren (AB92, §10, stk. 4, jf. §30, stk. 3).

7. Bygherren skal inden arbejdet påbegyndelse oplyse, om nogen er bemyndiget til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang, herunder ekstraarbejder samt indeholdet af en sådan bemyndigelse. Ændringer eller tilbagekald af bemyndigelsen under arbejdets udførelse skal meddeles tilbudsgiver (AB92, §14, stk. 1 og 2).

Betalingsregulering
8. Tilbudssummen indeksreguleres med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks, som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen (AB92, §22, stk. 6).

9. Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Reguleringen beregnes ved såvel bygge- som anlægsarbejder i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §8 og 9 (AB92,§22, stk. 6).

10. Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §8 og 9 (AB92, § 22, stk. 6).

Tidsfristforlængelse og godtgørelse
11. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til tidsfristforlængelse og godtgørelse for nødvendige stilstandsomkostninger, såfremt betaling af merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden afvises jf. standardforbeholdets punkt 2 (AB92, §24, stk. 1, jf. §27 stk. 2).

Aflevering
12. Tilbudsgiver forbeholder sig etapevis aflevering, hvor arbejdet består af flere selvstændige byggeafsnit (AB92, §28, stk. 4).

Supplerende forbehold ved underentreprisetilbud
13. Hvis underentreprenøren i tilfælde af ansvarpådragende forsinkelse pålægges ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skal hovedentreprenøren inden aftalens indgåelse oplyse, hvilken forsinkelsessanktion, der er aftalt mellem hovedentreprenøren og bygherren. Er denne sanktion en dagbod, skal hovedentreprenøren tillige oplyse størrelsen af den aftalte dagbod (AB92, §25, stk. 3).

____________________________________

A) For så vidt andet ikke klart er specificeret i udbudsmaterialet, foretages kun trykprøvning under ét.

B) Strøm til arbejdsbelysning og almindeligt forekommende arbejdsmaskiner skal af bygherren fremføres til passende steder på arbejdspladsen (stikdåser pr. maksimalt 30 m, jævnfør “Rørprislisten”s bestemmelser) og forbruget betales af ham. Dog betales det forbrug, der medgår til opvarmning af skure (folkerum) m.v. og elektrosvejsning af tilbudsgiveren med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet.

C) Ibrugtagning af varmeanlæg (jf. AB92, §12, stk. 4) til udtørrings /opvarmningsformål må kun finde sted efter nærmere aftale og betragtes som afleveringsforretning for det ibrugtagne.

Det er en forudsætning, at isoleringsarbejdet ikke udføres forinden trykprøvning af de pågældende ledningsstrækninger har fundet sted.

D) Ved gevindskæring anvendes udelukkende vandudskyllelige skærevæsker. Der overtages derfor intet ansvar for kemisk og/eller bakteriel forurening af rørsystem eller beholdere.

Fællesbetingelser ved isoleringsarbejder

E) Arbejdet forudsættes udført i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452) med mindre andet udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Ved opmåling regnes den udvendige rørdiameter og den løbende rørlængde udvendigt på isoleringen og på bøjningens yderside uden fradrag for flangesamlinger, ventiler, rørbærere og andre mindre afbrydelser. Hvor flere rør isoleres samlet betales der efter antal og dimensioner.

Hvor flange, bøjninger etc. isoleres, beregnes disse ekstra, ligeledes afslutninger med manchetter (metalbånd).

Alt fladearbejde beregnes opmålt uden på den færdige isolation uden fradrag for fyrkamre, mandehuller, renseklapper etc.

Der tages forbehold over for reparationsudgifter ved udført isolering, når disse skyldes, at bygherren og/eller dennes repræsentant uanset indsigelse fra entreprenørens side forlanger arbejdet udført på steder, hvor der er risiko for vandskade.

__________________________________

§§1-13 incl. udgør Håndværksrådets standardforbehold, anmeldt til Konkurrencerådet og godkendt af Bygge- og Boligstyrelsen.

§§A-E incl. udgør de særlige salgs- og leveringsbetingelser for blikkenslager-, gas, vand-, sanitets, varme-, ventilations- og isoleringsarbejde samt smedearbejde og sprinkleranlæg anmeldt til Konkurrencerådet.

§§1-13 og A-E incl. gælder som helhed, kort betegnet: Standardforbehold m.v.